Sản phẩm

MDF.E2 (MDF.D)

Độ dày (mm) 2.3-30 Kích thước (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 ( có sẵn loại ván đã tề mép cạnh và chưa tề cạnh)

HMR.E2 (MDF.H)

Độ dày (mm) 2.3-30 Kích thước (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 ( có sẵn loại ván đã tề mép cạnh và chưa tề cạnh)

HDF.E2 (MDF.LA)

Độ dày (mm) 2.3-30 Kích thước (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 ( có sẵn loại ván đã tề mép cạnh và chưa tề cạnh)

HDF HMR (MDF.HLS)

Độ dày (mm) 2.3-30 Kích thước (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 ( có sẵn loại ván đã tề mép cạnh và chưa tề cạnh)

HDF.E2 ( 800kg/m3)

Độ dày (mm) 8, 12, 17 Kích thước (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 ( có sẵn loại ván đã tề mép cạnh và chưa tề cạnh)

HMR.E1

Độ dày (mm) 8, 12, 17 Kích thước (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 ( có sẵn loại ván đã tề mép cạnh và chưa tề cạnh)

CARBP2 (EPA),E1,E0

Độ dày (mm) 9-19 Kích thước (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 ( có sẵn loại ván đã tề mép cạnh và chưa tề cạnh)

LDF.E2

Độ dày (mm) 9-19 Kích thước (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 ( có sẵn loại ván đã tề mép cạnh và chưa tề cạnh)