LỊCH CÔNG TÁC

2
13/04/2020
Sáng

8h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty

Chiều

13h30: Họp hội đồng quản trị
15h30: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia

3
14/04/2020
Sáng

8h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia

Chiều

14h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty.
15h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty.

4
15/04/2020
Sáng

7h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty

Chiều

15h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty

5
16/04/2020
Sáng

7h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty

Chiều

14h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty

6
17/04/2020
Sáng

7h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty

Chiều

15h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty

7
18/04/2020
Sáng

7h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty

Chiều

15h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty