Products

MDF.E2 (MDF.D)

Ý của bạn là: Độ dày (mm) 2.3-30 Kích thước (pt) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 ( có sẵn loại ván đã tề mép cạnh và chưa tề cạnh) 119/5000 Thickness (mm) 2.3-30 Dimensions...

HMR.E2 (MDF.H)

Thickness (mm) 2.3-30 Dimensions (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 (boards are available and not yet available)

HDF.E2 (MDF.LA)

Thickness (mm) 2.3-30 Dimensions (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 (boards are available and not yet available)

HDF HMR (MDF.HLS)

Thickness (mm) 2.3-30 Size (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 (Net & Free-trim available)

HDF.E2 ( 800kg/m3)

Thickness (mm) 8, 12, 17 Size (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 (Net & Free-trim available)

HMR.E1

Thickness (mm) 8, 12, 17 Size (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 (Net & Free-trim available)

CARBP2 (EPA),E1,E0

Thickness (mm) 9-19 Size (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 (Net & Free-trim available)

LDF.E2

Thickness (mm) 9-19 Size (ft) 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8 (Net & Free-trim available)